ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางนิลมณี ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายกิตติชัย หมันกุล

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวเกตุทิพย์ ทรัพย์นอง

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกาญจนา สินโต

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวโซเฟีย เจ๊ะหนิ

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางรุสนาณีย์ ลาลีวัน

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายจักรินทร์ วงศ์สวัสดิ์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุกันยา ง่วนสน

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวศศิธร สาทะกิจ

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวรอย๊ะ หมาดโหยด

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายอรรถพร วงศ์พลาย

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายสรวิศ จิตต์จำลอง

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุดารัตน์ โบบทอง

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวรรธนัย เหมพิทักษ์

นักการภารโรงกลุ่มสาระ ฯ : –


นายศักดิ์รินทร์ อินตัน

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาววนิดา มุ่งกิจ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวฐิติรัตน์ เหมพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี