การทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT)

วันที่ ๒๐ กุมภาจพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะหมากน้อย นางนิลมณี ศรีม่วง พร้อมคณะครู ดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสอบทุกประการ

Leave a Comment